Skip to main content

Kantoorklachtregeling

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van, dan wel namens de cliënt (“de Opdrachtgever”) jegens Van de Kerkhof Advocatuur (“het Kantoor”) of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening, of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
klager: de Opdrachtgever of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht.

Artikel 2. Toepassingsbereik

2.1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen het Kantoor en de Opdrachtgever.
2.2. Het Kantoor draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3. Doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

  1. het vastleggen van een procedure om klachten van de Opdrachtgever(s) binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
  2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van de Opdrachtgever(s) vast te stellen;
  3. het behoud en de verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
  4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten en
  5. de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4. Informatie bij aanvang dienstverlening

4.1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. Het Kantoor wijst de Opdrachtgever voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het Kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
4.2. Het Kantoor heeft in haar algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
4.3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

Artikel 5. Interne klachtprocedure

5.1. Indien een Opdrachtgever het kantoor benadert met een klacht dan wordt de klacht doorgeleid naar de aan het Kantoor verbonden klachtenfunctionaris.
5.2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
5.3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de Opdrachtgever tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
5.4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen 4 (vier) weken na ontvangst van de klacht of doet met opgaaf van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn en met vermelding van de termijn binnen welke wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
5.5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
5.6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6. Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

6.1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
6.2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7. Verantwoordelijkheden

7.1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
7.2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
7.3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
7.4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8. Klachtregistratie

8.1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
8.2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
8.3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet (indien en voor zover van toepassing) aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
8.4. Minimaal eenmaal per jaar worden de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.