Skip to main content

algemene voorwaarden

Artikel 1. Het Kantoor

Van de Kerkhof Advocatuur (“het Kantoor”) is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50628364, en bij de belastingdienst onder btw nummer NL001693233B64, die zich ten doel stelt het exploiteren van een advocatenkantoor gespecialiseerd in het (jeugd- en vreemdelingen-) strafrecht. De advocaat, mr. P.J.J. van de Kerkhof ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten (aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen) die worden verleend aan het Kantoor en gelden mede ten behoeve van de aan het Kantoor betrokken derden. Het Kantoor is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen treden in werking op het moment van wijzigen en bekendmaking daarvan middels publicatie op de website van het Kantoor: www.vandekerkhofadvocatuur.nl.

Artikel 3. Opdracht

Lid 1: Nadat een opdracht is verstrekt, komt eerst dan een overeenkomst tot stand, wanneer het Kantoor deze schriftelijk (in de vorm van een opdrachtbevestiging) of mondeling heeft aanvaard, dan wel na (al dan niet een last tot) toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand).
Lid 2: Het Kantoor zal voorafgaand aan de aanvaarding van de opdracht nagaan of er niet in redelijkheid aanwijzingen bestaan, dat de opdracht strekt tot voorbereiding, ondersteuning of afscherming van onwettige activiteiten.
Lid 3: De opdrachtgever (“de Opdrachtgever”) draagt er zorg voor, dat alle gegevens, waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan het kantoor worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het Kantoor zijn verstrekt, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Het Kantoor is verder niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, ontstaan doordat het Kantoor is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
Lid 4:  Alle rechten en overige bevoegdheden van een opdrachtgever jegens het Kantoor in verband met door haar verrichte werkzaamheden vervallen zodra een periode van een jaar is verstreken na de dag waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.
Lid 5: De overeenkomst zal eindigen door het afronden van de opdracht. Zowel het Kantoor, als de Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst eerder te beëindigen. In dat geval is de Opdrachtgever gehouden de tot dan toe verrichte werkzaamheden te vergoeden. Het Kantoor heeft in beide gevallen het recht om het dossier van de Opdrachtgever onder zich te houden totdat volledig aan de betalingsverplichting is voldaan, behoudens voor zover zich in het voorkomende geval een absolute noodzaak voordoet over dat dossier te beschikken.
Lid 6: Het Kantoor zal zich bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden louter laten leiden door het belang van de Opdrachtgever. Daarbij zal de geldende wet- en regelgeving in acht worden genomen, waaronder de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).
Lid 7: De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis van Het Kantoor en niet tot een resultaatsverbintenis. Het Kantoor voert de opdracht uit naar beste kunnen met de zorgvuldigheid die van haar mag worden verwacht.

Artikel 4. Partijen

Lid 1: Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het Kantoor, ook indien de opdracht door een bepaalde aan het Kantoor verbonden persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 Burgerlijk Wetboek (BW) en 7:407, tweede lid BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
Lid 2: De uitvoering van een aan het Kantoor verleende opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 5. Inschakeling van derden

Lid 1: Het Kantoor is bevoegd om in het kader van de uitvoering van de opdracht namens en voor rekening van de Opdrachtgever derden in te schakelen. Het Kantoor wordt daarbij (geacht) door de Opdrachtgever gemachtigd (te zijn) om namens deze aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen te aanvaarden. Het Kantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
Lid 2: Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De Opdrachtgever vrijwaart het Kantoor ten aanzien van vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdend met door het Kantoor ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden

Artikel 6. Intellectuele eigendom

Het is de Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan door het Kantoor geproduceerde adviezen, overeenkomsten, processtukken of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet met inschakeling van derden, te wijzigen, verveelvoudigen, verspreiden, openbaar maken en / of publiceren.

Artikel 7. Financiën

Lid 1: Voorafgaand aan de uitvoering van een opdracht zullen het Kantoor en de Opdrachtgever bespreken of de Opdrachtgever volgens de Wet op de Rechtsbijstand in aanmerking komt voor volledige of gedeeltelijke door de Staat gefinancierde rechtsbijstand (een toevoeging). Wettelijk is bepaald dat aan een toevoeging een ten laste van de Opdrachtgever komende eigen bijdrage verbonden kan zijn. Aan door een aan het Kantoor verbonden persoon gedane mededelingen over het recht op een toevoeging kunnen geen rechten worden ontleend, zolang de Raad voor Rechtsbijstand hierover geen definitieve beslissing heeft genomen.
Lid 2: Indien de Opdrachtgever in verband met een toevoeging een eigen bijdrage is verschuldigd, zal het Kantoor deze eigen bijdrage bij wijze van voorschot aan de Opdrachtgever in rekening brengen.
Lid 3: Indien de Opdrachtgever niet in aanmerking komt voor een toevoeging, ofwel ervoor kiest om hiervan geen gebruik te maken, worden de werkzaamheden uitgevoerd op basis van het geldend uurtarief van € 230,00 of vaste prijsafspraak. Het Kantoor is gerechtigd om uurtarieven jaarlijks per 1 januari te indexeren overeenkomstig het consumentenprijsindexcijfer van het CBS.
Lid 5: Het genoemde uurtarief wordt vermeerderd met kantoorkosten (5%) en btw (21%). Onder kantoorkosten wordt verstaan de niet te specificeren kantoorkosten, zoals porto-, telefoon-, fax-, fotokopieënkosten e.d. Deze kantoorkosten worden forfaitair vastgesteld op 5% van het uurtarief. Kantoorkosten worden niet in rekening gebracht in geval de juridische werkzaamheden worden verricht op basis van een (last tot) toevoeging, noch wanneer er sprake is van een vaste prijsafspraak. In alle gevallen komen eventuele verschotten voor rekening van de Opdrachtgever. Onder verschotten wordt verstaan kosten zoals griffierecht, deurwaarderskosten, en kosten voor reis en verblijf e.d.
Lid 4: De gewerkte uren en gemaakte kosten worden maandelijks door het Kantoor aan de Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij er wordt gewerkt op basis van een toevoeging of op basis van een vaste prijsafspraak. Facturen dienen binnen veertien dagen na dagtekening door de Opdrachtgever te worden voldaan. De Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn/haar betalingsverplichtingen.
Lid 5: Declaraties dienen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te zijn voldaan op de wijze als op de factuur is vermeld. De Opdrachtgever doet afstand van elk recht om een beroep te doen op opschorting of verrekening. Bij gebreke van betaling binnen voormelde 14 dagen zal het Kantoor eenmalig een betalingsherinnering sturen en een nieuwe betalingstermijn gunnen van 14 dagen. Nadat de tweede termijn van 14 dagen ongebruikt is verstreken, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW, dan wel een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW. Alle (buitengerechtelijke) kosten die het Kantoor moet maken in verband met de incasso van haar vorderingen komen voor rekening van de Opdrachtgever.
Lid 6: In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de verplichtingen van de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
Lid 7: Het Kantoor is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening van de Opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is het Kantoor, na voorafgaande aankondiging, bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken. Het Kantoor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, die de Opdrachtgever lijdt ontstaan als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden zoals hiervoor bedoeld.
Lid 8: Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zal het voorschot respectievelijk zullen de voorschotten worden verrekend met de einddeclaratie in de desbetreffende zaak. Tevens is Het Kantoor gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van de Opdrachtgever in de betrokken zaak of in andere zake.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Lid 1: Iedere aansprakelijkheid van het Kantoor en de aan haar verbonden personen is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar maximaal wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst voor rekening van het Kantoor komt. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar geen aanspraak op een uitkering geeft, is aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot EUR 25.000,-. Het Kantoor is, ongeacht het ontstaan daarvan, in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of overige indirecte schades.
Lid 2: Het Kantoor is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder nadrukkelijk, doch niet uitsluitend wordt begrepen gevolgschade, immateriële schade, vermogensschade en letselschade.
Lid 3: Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt ieder vorderingsrecht in ieder geval twaalf maanden na het tijdstip waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid redelijkerwijs bekend had moeten zijn.

Artikel 9. Persoonsgegevens

Het Kantoor verwerkt persoonsgegevens van de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de door de Opdrachtgever verstrekte opdracht(en). Op grond van de geldende wet- en regelgeving is het Kantoor verplicht om zich van de identiteit van de Opdrachtgever te vergewissen en deze in bepaalde gevallen te verifiëren. Door het verstrekken van een opdracht wordt de Opdrachtgever geacht hiervoor toestemming te verlenen.

Artikel 10. Derdengelden

De praktijk van een advocaat kan met zich meebrengen dat gedurende langere of kortere termijn gelden aan hem/ haar worden toevertrouwd die bestemd zijn of zullen worden voor anderen. Het beheren van deze gelden vereist nauwkeurigheid en oplettendheid. Ter bescherming van de rechthebbenden op deze gelden is de advocaat verplicht deze gelden onder te brengen in een aparte rechtspersoon, te weten een stichting, genaamd "Stichting Derdengelden". Controle op deze Stichting wordt uitgeoefend door de Nederlandse Orde van Advocaten (www.advocatenorde.nl). Het geld binnen de stichting is afgescheiden van het vermogen van de advocaat. Alle betalingen van deze rekening kunnen slechts worden verricht op basis van de handtekening van beide bestuurders van de stichting. Het Kantoor heeft vanwege haar praktijk in het strafrecht, zelden tot niet te maken met gelden die aan haar in beheer worden toevertrouwd. Het Kantoor heeft er daarom voor gekozen om niet zelf een Stichting Derdengelden op te richten en te beheren. Derdengelden kunnen dan ook niet worden gestort.

Artikel 11. Archivering

Na het eindigen van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de Opdrachtgever verstrekt. Het dossier wordt gedurende de wettelijke termijn van 5 (vijf) jaren na het einde van de zaak bewaard en staat tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten door Het Kantoor teneinde het dossier uit het archief te lichten, desgewenst ter beschikking van de Opdrachtgever.

Artikel 12. Waarneming

In geval van afwezigheid als gevolg van (langdurige) ziekte kunt u contact opnemen met de hierna te noemen zaakwaarnemer mr. C.Z.M. Skanderova van het kantoor Skanderova Advocaat, gevestigd te Eindhoven aan het adres Flight Forum 40 (5657 DB), telefoonnummer 040-7983111, welke uw zaak in het voorkomende geval in behandeling neemt, dan wel u in contact zal brengen met een andere te benoemen zaakwaarnemer.

Artikel 13. Klachten en geschillen

Het Kantoor hanteert een kantoorklachtenregeling conform het bepaalde in artikel 6.28 van de Verordening op de Advocatuur. De kantoorklachtenregeling is van toepassing op de dienstverlening. Indien een klacht na behandeling door de klachtfunctionaris niet is opgelost, geldt het bepaalde van artikel 13 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 14. Recht en Forum

De rechtsverhouding tussen het Kantoor en de Opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Uitsluitend de rechtbank Oost-Brabant is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen het Kantoor en de Opdrachtgever. Niettemin heeft het Kantoor de bevoegdheid om, indien zij als eisende partij optreedt, een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever.