Skip to main content

Privacystatement

Artikel 1. Algemeen

Van de Kerkhof Advocatuur (“het Kantoor") respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens door het Kantoor verwerkt.

Artikel 2. Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Het Kantoor verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt het Kantoor veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten.

Artikel 3. Doel verwerking persoonsgegevens

Het Kantoor verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden: - het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures - innen van declaraties - advisering, bemiddeling en verwijzing - voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen - marketing- en communicatie activiteiten - werving en selectie (sollicitatie)

Artikel 4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Het Kantoor verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt: - naam van betrokkene en partner en/of kinderen - geboortedatum-, plaats- en land - BSN- over Vreemdeling nummer 2 - Adres en woonplaats - Telefoonnummer en emailadres. Voornoemde persoonsgegevens verwerkt het Kantoor omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Artikel 5. Grondslag verwerking persoonsgegevens

Het Kantoor verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG: - wettelijke verplichting - uitvoering van een overeenkomst - verkregen toestemming van de betrokkene(n) - gerechtvaardigd belang Deze gegevens kunnen worden opgevraagd of worden verstrekt of verkregen via de telefoon, faxbericht per email, per brief of mondeling.

Artikel 6. Delen van persoonsgegevens met derden

Het Kantoor deelt uw persoonsgegevens allen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van het Kantoor, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Daarnaast kan het Kantoor persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of aan een andere met het openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens en in opdracht van het Kantoor uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door het Kantoor ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken 3 aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Artikel 7. Beveiliging persoonsgegevens

Het Kantoor hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval het Kantoor gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal het Kantoor in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Artikel 8. Bewaartermijn persoonsgegevens

Het Kantoor bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Artikel 9. Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzake, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij het Kantoor aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. U verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan: Van de Kerkhof Advocatuur, Panovenweg 1 (5708 HR) Helmond of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto of BSN-nummer. Het Kantoor neemt alleen verzoeken in behandeling hebben die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Artikel 10. Gebruik social media

Op de website van het Kantoor zijn zogenaamde buttons en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen van websites van derden. Het Kantoor houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derde partijen door te lezen.

Artikel 11. Statistieken en cookies

Het Kantoor houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door het Kantoor verkocht aan derden. Teneinde het gebruiksgemak van de website van het Kantoor te vergroten, wordt er gebruik gemaakt zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op onze website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken. Onze website maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derde verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Ons kantoor heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen. Ter nadere informatie over dit onderwerp verwijs ik u naar de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg- cookies) waar u meer leest over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen. U kunt ook kijken op (https://www.wplounge.nl/worldpress-cookie-plugins#Wordpress- Cookies).

Artikel 12. Aanpassing privacy statement

Het Kantoor heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website. Vragen & contact Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met de heer mr. P.J.J. van de Kerkhof. Dit privacy statement is opgesteld op 1 januari 2023.